Registre Civil Girona

El Registre Civil Girona te la seva seu i oficina a Avinguda de Ramon Folch, 4-6, 17001 de Girona.

Per tal de fer tràmits en aquesta oficina es pot presencialment demanant cita previa, o telematicament mitjançant certificat o signatura electrònica.

Es poden fer tràmits que corresponen dels següents apartats:

Adopcions internacionals

Adquisició de veïnatge civil

Canvi de nom i sexe (Llei 3/2007)

Certificats

Expedient de rectificació d’error

Fe de vida i estat

Llibre de família

Matrimoni

Nacionalitat

Naixement

Nom i cognoms

Reconeixement patern

Trasllat d’inscripcions

Aixi mateix es pot accedir al Registre Civil Girona seu judicial electronica.

Per la majoria de tràmits son necessaris els següents document:

  1. Certificat d’empadronament actualitzat.
  2. Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la persona interessada.
  3. Llibre de família (original i fotocòpia).